error message in geek

Results 1 to 4 of 4

Thread: error message in geek

 1. #1
  Neeman Guest

  Default error message in geek

  hi <BR>i have hebrew enabled win 98<BR>and access hebrew edition<BR>and all my error messages are in<BR><BR>Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error &#039;80040e14&#039; <BR><BR>[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] þþîùôè SELECT ëåìì îéìä ùîåøä *å ù* *øâåîðè äî*åééúé* á*åôï ùâåé *å çñøé*; ìçìåôéï, ééúëï ùäôéñå÷ ùâåé. <BR><BR>/elizer/elizerb/addcartd.asp, line 52<BR><BR>what can i do to get the message in english??<BR>i have played with the View-Encoding<BR>any ideas??<BR>thank<BR>Neeman<BR>

 2. #2
  Eddie Campbell Guest

  Default RE: error message in geek

  I don&#039;t know how to get the error in English, but the error is probably this:<BR><BR>Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error &#039;80040e14&#039; <BR><BR>[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in SELECT statement

 3. #3
  Eddie Campbell Guest

  Default RE: error message in geek

  I don&#039;t know how to get the error in English, but the error is probably this:<BR><BR>Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error &#039;80040e14&#039; <BR><BR>[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in SELECT statement

 4. #4
  Neeman Guest

  Default RE: error message in geek

  Dear Eddie<BR>thanks <BR>i shall look there<BR>Neeman


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •